Chương trình tiền thưởng manager tăng trưởng áp dụng cho tư vấn viên cũ đăng ký lại

<TIỀN THƯỞNG MANAGER TĂNG TRƯỞNG> Cơ hội dành cho tất cả các TVV cũ chưa nhận MGB tham gia lại sẽ được nhận khoản tiền thưởng này! Trường hợp lần gia nhập trước đây đã nhận tiền thưởng Manager 12% thì gia nhập lại sẽ nhận tiền thưởng từ Manager…

Xem thêm